Fun Fun Fun

적우(Red Sun)


난 원래 그랬어 누군가
(또) 다가올 때면
(왜) 좋은 거냐고
이유조차 묻지 않았어 no no no
난 누가 뭐래도
내 느낌이 난 가장 중요해
잘생겼든 못났든 상관 안 해
왜 그런 걸 따져
어차피 오래가지 않아
또 자기만 행복하길 원해
만나면 즐겁고 없으면
아쉽고 그러면 다시 또 만나면 돼
세상을 이리저리 둘러보고 뜯어봐도
사랑은 없는 것 같아
복잡해 이런저런 생각 없이
이 순간만 즐겁고 싶을 뿐야
no no no come on come on
no no no come on come on

난 원래 그랬어
나 싫어 떠나려 할 때
맘 편할 수 있게
내가 먼저 널 떠나주었어 no no no
왜 눈물 흘리며
짜증나는 이별을 하는지
또 집착에 미련한 상처까지
괜히 왜 그러는 건지
어차피 오래가지 않아
딴 사랑에 행복할 거면서
선택을 한 거고 아니면 보내고
그러다 다시 또 선택을 해
세상을 이리저리 둘러보고 뜯어봐도
사랑은 없는 것 같아
복잡해 이런저런 생각 없이
이 순간만 즐겁고 싶을 뿐야
사랑은 이런저런 내 감정의
하나일 뿐 대가는 바라지도마
복잡해 사랑타령 그만할래
이 순간만 즐겁고 싶을 뿐야

no no no come on come on
no no no come on come on
사랑은 이런저런 내 감정의 하나일 뿐
대가는 바라지도마
복잡해 사랑타령 그만할래
이 순간만 즐겁고 싶을 뿐야
세상을 이리저리 둘러보고 뜯어봐도
사랑은 없는 것 같아
복잡해 사랑타령 그만할래
이 순간만 즐겁고 싶을 뿐야

그외 검색된 가사들

가수 노래제목  
적우 Fun Fun Fun (Lounge Mix)  
The Beach Boys Fun Fun Fun  
The Beach Boys Fun, Fun, Fun  
Beach Boys Fun. Fun. Fun.  
레드 레인 Fun Fun Fun  
Beach Boys Fun, Fun, Fun  
정글은 언제나 하레와 구우DX Fun Fun & Shout  
Unknown 그와 그녀의 사정-FUN fun  
찬즈(Chanzz) Fun Fun (Feat. 시유)  
이정현 Fun Fun (Feat.Double K)  
이용신, 신용우 Fun Fun & Shout  
주주클럽 IV 펀펀 (Fun Fun)  
디보(Dbo) 뻔뻔해 (Fun Fun)  
이정현 Fun Fun (Feat. Double K)  
비밀일기 OST Fun Fun  
주주클럽 펀펀(FUN FUN)  
주주클럽 펀펀(FUN FUN)  
주주클럽 fun fun (펀펀)  
주주클럽 펀펀(Fun Fun)  

관련 가사

가수 노래제목  
Beach Boys Fun, Fun, Fun  
The Beach Boys Fun, Fun, Fun  
레드 레인 Fun Fun Fun  
적우 Fun Fun Fun  
Beach Boys Fun. Fun. Fun.  
The Beach Boys Fun Fun Fun  
Carpenters Fun Fun Fun  
Various Artists Fun Fun Fun  
강태웅 Fun Fun Fun  
비밀일기 OST Fun Fun  
가사 수정 / 삭제

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.