반해

전효성 (Jun Hyo Sung)


¿i ¿i ¿i A¡A¡ ¾iAo·?
½A°£AI °¥¼o·I
³I º¼¼o·I ´oCØ
(Uh wait a minute)

who who who ´eA¼ ´ⓒ±ºμ¥
¿A°¨A≫ AU±Ø½AAN ¼uAI ¸·Co
³≫ ¸¾ A≫ °¡¶o¾EE÷°O EAEA

½AAⓒCN ´I ´≪ºu ¼O¿¡
ºuAø °IA³·³
¿ØAo Ci¾i ³ª¿A ¼o ¾ø¾i
¾iA¼¸e Ay´e ±u¾i³? ¼o ¾ø¾i
(³E ¿O AI·¡)

¿¬±aA³·³ E¤½A ³×°¡
≫c¶oAu±i ºA
³? ºUAa¾Æ Ay´e ³oAo ¸¶
AI ¹aAI °¡±a Au¿¡ baby

³×°O ¹YCØ
³I A³A½ º≫ ±× ¼ø°£¿¡
³≫ ´≪¿¡ ³×°¡ ´U ºnAA ≫iA|
ºuA®°¡ ºuA®°¡ ºuA®°¡ baby
³×°O ´o ¹YCØ
¾OA¸´A ¸¾AI ¿øCØ
¶ß°I°O AU²U ³? ¹IA¡°O CØ
its only you tonight

ºnƲºnƲ ¿A ºnƲºnƲ
³×°O ºuA® ³­ ¿i
ºuA®°¡ ºuA®°¡ ºuA®°¡ baby

ºnƲºnƲ ¿A ³­ ºnƲºnƲ
¶ß°I°O AU²U ³? ¹IA¡°O CØ
its only you tonight

¾i¸O ¾i¸O AU²U ¼uAI ¸U¾i
¶¿ ¼o ¾ø¾i ¾o±¼AI ≫¡°³A®
μu °E·E¾i AI¸®¿I
³I ³ªºnA³·³ ³?¾Æ¿I
³≫ ¸¾A≫ ≫?¾i°¡

½AAⓒCN ´I ´≪ºu ¼O¿¡
ºuAø °IA³·³
¿ØAo Ci¾i ³ª¿A ¼o ¾ø¾i
¾iA¼¸e Ay´e ±u¾i³? ¼o ¾ø¾i
(³E ¿OAI·¡)

¿¬±aA³·³ E¤½A ³×°¡
≫c¶oAu±i ºA
³? ºUAa¾Æ Ay´e ³oAo ¸¶
AI ¹aAI °¡±a Au¿¡ baby

³×°O ¹YCØ
³I A³A½ º≫ ±× ¼ø°£¿¡
³≫ ´≪¿¡ ³×°¡ ´U ºnAA ≫iA|
ºuA®°¡ ºuA®°¡ ºuA®°¡ baby

³×°O ´o ¹YCØ
¾OA¸´A ¸¾AI ¿øCØ
¶ß°I°O AU²U ³? ¹IA¡°O CØ
its only you tonight

¿i ¿i ´eA≫ μiCN AO¼uAI
¶³·A ³­
¿i ¿i A¶±Y ´o ´U°¡¿I
AI ¹aAI °¡±a Au¿¡ baby

³×°O ¹YCØ
³I A³A½ º≫ ±× ¼ø°£¿¡
³≫ ´≪¿¡ ³×°¡ ´U ºnAA ≫iA|
ºuA®°¡ ºuA®°¡ ºuA®°¡ baby

³×°O ´o ¹YCØ
¾OA¸´A ¸¾AI ¿øCØ
¶ß°I°O AU²U ³? ¹IA¡°O CØ
its only you tonight

ºnƲºnƲ ¿A ºnƲºnƲ
³×°O ºuA® ³­ ¿i
ºuA®°¡ ºuA®°¡ ºuA®°¡ baby

ºnƲºnƲ ¿A ³­ ºnƲºnƲ
¶ß°I°O AU²U ³? ¹IA¡°O CØ
its only you tonight

관련 가사

가수 노래제목  
전효성 (Jun Hyo Sung) 밤이 싫어요  
전효성 (Jun Hyo Sung) Dangerous  
전효성 (Jun Hyo Sung) Good-night Kiss  
전효성 (Jun Hyo Sung) 여자를 몰라 (Feat. 제이켠)  
??? (Jun Hyo Sung) Good-night Kiss  
전효성 (Jun Hyo Seong) Hello  
전효성 (Jun Hyo Seong) 나를 찾아줘 (Feat. D.Action)  
전효성 (Jun Hyo Seong) So Good  
전효성 (Jun Hyo Seong) Follow Me  
전효성 (Jun Hyo Seong) Dear Moon  
가사 수정 / 삭제

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.